Aneks 2017

ANEKS
DO REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2017”
przyjęty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji 2017
w dniu 23 października 2017

 1. Siedziba Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji mieści się w Polskim Radiu Lublin S.A.: 20-030 LUBLIN ul. Obrońców Pokoju 2. tel. (81) 53-64-260, (81) 53-64-271, fax (81) 53-64-321
 2. Zaszczytny obowiązek współorganizowania Akcji wraz z Głównym Społecznym Komitetem Organizacyjnym przyjęły:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  • Caritas Archidiecezji Lubelskiej
  • Polski Czerwony Krzyż – Lubelski Oddział Okręgowy
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Lubelski Oddział Regionalny
  • Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
  • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

  przy wsparciu:

  • Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • Urzędu Miasta Lublin
  • Kuratorium Oświaty w Lublinie
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
  • Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa w Lublinie
 3. Zgodnie z przyjętym przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny „Planem Organizacyjnym Akcji” oraz uwarunkowaniami prawnymi, o którym mowa w p. 4 niniejszego Aneksu, czynności przygotowawcze do Akcji rozpoczną się w dniu 18 października 2017 r. a rejestracja Sztabów Akcji prowadzona będzie od 2 listopada 2017 r. Akcyjne zbiórki darów, zarówno publiczne jak i stacjonarne zaplanowane są od 25 listopada do 31 grudnia 2017 r. włącznie.Wielka Uliczna Zbiórka Darów zaplanowana jest na niedzielę 26 listopada 2017 r. Zakończenie wszelkich zbiórek i utrata ważności identyfikatorów nastąpi 31 grudnia 2017 r. Przekazanie zebranych darów Współorganizatorom Akcji powinno nastąpić do 31 grudnia 2017 r. Nieprzekraczalny termin nadsyłania dokumentów – protokołów zbiórek i przekazania darów upływa 12 stycznia 2018 r. Rozdysponowywanie darów przez Współorganizatorów na rzecz beneficjentów Akcji należy zakończyć z dniem 28 lutego 2018 r. Współorganizator zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorom Akcji dokumentu potwierdzenia przekazania darów beneficjentom.
 4. Zbiórka publiczna, organizowana przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji, przeprowadzona będzie przy zachowaniu wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. „o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych” /Dz. U. 2017 poz. 1223/ a także w oparciu o postanowienia Regulaminu Akcji oraz niniejszego Aneksu. Cel zbiórki zawarty jest w Logo oraz Nazwie Akcji..
 5. Wszelkie prawa dotyczące tytułu (nazwy) Akcji i logo – znaku graficznego Akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, są prawnie zastrzeżone.
 6. Tytułu (nazwy) oraz logo (znaku graficznego) Akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” zawierającym w swej treści podstawowy cel prowadzonych zbiórek, nie wolno użyć w jakichkolwiek celach reklamowych, w szczególności publikowane podziękowania dla ofiarodawców nie mogą być formą reklamy żadnej firmy lub produktu.
 7. Zgody na użycie logo Akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” może udzielić wyłącznie Radio Lublin S.A. na wniosek Pełnomocnika Akcji. Wyrażona zgoda może określać zakres dozwolonego użycia. Sztaby Akcji zyskują prawo używania logo i nazwy Akcji PDPZ po zarejestrowaniu.
 8. Podziękowania dla ofiarodawców mogą być przekazywane jedynie w czasie trwania zbiórek oraz w okresie sprawozdawczości akcyjnej tj. do 31 stycznia 2018 r. Ukazywać się będą w określonych wcześniej odcinkach antenowych i na łamach mediów. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje oficjalnej strony internetowej Akcji www.pdpz.pl.
 9. Integralną częścią programu Akcji są Przyjazne Media, propagujące ideę Akcji, przekazujące informacje o miejscach i terminach zbiórek, publikujące podziękowania dla ofiarodawców, organizujące Sztaby Akcji w swoich siedzibach.
 10. Identyfikatory Akcyjne za imiennym potwierdzeniem odbioru (numerowane i opatrzone pieczęcią Biura Organizacyjnego Akcji oraz podpisem Pełnomocnika Akcji) wydaje wyłącznie Biuro Organizacyjne Akcji w Lublinie. Dla ważności, Identyfikator należy opatrzyć fotografią Wolontariusza. DANE WOLONTARIUSZY PODLEGAJĄ OCHRONIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
 11. Wolontariusze Akcji działają w ramach terenowych Sztabów Akcji.
 12. Sztab Akcji może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie (poprzez nadanie Sztabowi numeru ewidencyjnego). Lista aktualnie zarejestrowanych Sztabów Akcji publikowana jest na oficjalnych stronach internetowych Akcji www.pdpz.pl.
 13. Warunkami niezbędnymi do zarejestrowania Sztabu Akcji jest zaakceptowanie przez zgłaszającego wszystkich warunków Regulaminu Akcji i niniejszego Aneksu oraz dostarczanie do Biura Organizacyjnego w Lublinie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia przystąpienia do Akcji. Szczegóły organizacyjne zgłaszania i rejestrowania Sztabu Akcji podane są na oficjalnej stronie internetowej Akcji – www.pdpz.pl
 14. W uzasadnionych przypadkach Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji może nie podjąć współpracy z osobami deklarującymi wolę założenia Sztabu Akcji bez przedstawiania uzasadnienia lub wstrzymać proces rejestracji do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 15. Na Szefie Sztabu Akcji spoczywa obowiązek bieżącego nadsyłania do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie informacji o podejmowanych i realizowanych działaniach akcyjnych, w szczególności zaś, niezwłocznego dostarczania kopii protokołów po zbiórkach i przekazania darów. Każde Sprawozdanie Sztabu Akcji sporządzane jest indywidualnie przez Biuro Organizacyjne Akcji w Lublinie wyłącznie na podstawie wyżej wymienionych dokumentów a następnie przedstawiane do sprawdzenia oraz zatwierdzenia Szefowi danego Sztabu Akcji.
 16. Sprawozdawczość akcyjna prowadzona jest w kilogramach z dokładnością ograniczoną do dwóch miejsc po przecinku (całkowita liczba dekagramów).
 17. Podczas akcyjnych zbiórek nie zbieramy lekarstw ani też innych, szeroko rozumianych środków farmakologicznych. Nie należy też przyjmować darów nietypowych czy o dużej wartości materialnej (meble, sprzęt komputerowy i AGD, przedmioty o dużych wymiarach). Jeżeli ofiarodawca wyraża wolę przekazania takiego daru, należy wskazywać osobę lub np. placówkę szkolno-wychowawczą, do której, według posiadanej wiedzy, można skierować ofiarodawcę. Należy w drodze kampanii informacyjnej zachęcać ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane.
 18. W Jubileuszowej XXV Akcji pomoc kierowana jest do Dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zgodnie z jej ideą „Podziel się tym co masz”, dzielimy się sercem i darami z Dziećmi Polonii w odpowiedzi na przychodzące listy. Komitet wyraża nadzieję, że powyższa inicjatywa wpisze się na stałe w tradycję Akcji PDPZ.
 19. Rozdział zebranych darów odbywa się z uwzględnieniem intencji Sztabu, który je zebrał.
 20. Biuro Organizacyjne Akcji podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Akcji. Zadaniem Biura jest wykonywanie pomocniczych czynności, wynikających z zasad prowadzenia Akcji, niezbędnych dla sprawnego i zgodnego z regulaminem przeprowadzenia Akcji.
 21. Osoby ustanowione Kierownikami Oddziałów Biura Akcji służą Szefom Sztabów na powierzonym terenie pomocą merytoryczną i wsparciem organizacyjnym.
 22. Biuro Organizacyjne Akcji, jego siedziba i wyposażenie jest darem Radia Lublin S.A. 
 23. Wzory: pieczęci, identyfikatora oraz aktualnie obowiązujących druków i formularzy akcyjnych, jako załączniki, stanowią integralną część Aneksu.

O G Ó L N O P O L S K A AKCJA CHARYTATYWNA "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Zgodnie z ideą i regulaminem Akcji

1zl1

NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY

ZBIERAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE DARY RZECZOWE:

odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody

DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM Z RODZIN WIELODZIETNYCH, NIEPEŁNYCH, ROZBITYCH BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA, ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH, SCHRONISK, SIEROCIŃCÓW A TAKŻE INNYCH PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z tradycją Akcji Sztaby organizują zbiórki z myślą o Dzieciach w najbliższym otoczeniu

Zachęcamy ofiarodawców do przyłożenia wszelkich starań, aby szczególnie przekazywana odzież czy obuwie (tak jak i wszystkie dary nie będące żywnością) były w jak najlepszym stanie lub nieużywane