Aneks 2018

ANEKS
DO REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2018”
przyjęty przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji 2018
w dniu 25 października 2018

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Siedziba Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji /dalej – GSKO/ przy Radiu Lublin S.A. mieści się w Polskim Radiu Lublin S.A.: 20-030 LUBLIN ul. Obrońców Pokoju 2. tel. (81) 53-64-260, (81) 53-64-271, fax (81) 53-64-321
 2. Zaszczytny obowiązek współorganizowania Akcji wraz z Głównym Społecznym Komitetem Organizacyjnym przyjęły:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  • Caritas Archidiecezji Lubelskiej
  • Polski Czerwony Krzyż – Lubelski Oddział Okręgowy
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Lubelski Oddział Regionalny
  • Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
  • Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

przy wsparciu:

 • Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • Urzędu Miasta Lublin
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa w Lublinie
 1. Przedstawiciele wymienionych wyżej podmiotów wchodzą w skład GSKO. Do składu GSKO każdorazowo wchodzi/wchodzą także reprezentant/reprezentanci Radia Lublin S.A. oraz osoby indywidualnie zaproszone przez Przewodniczącego GSKO.

 

SZTABY i ZBIÓRKI

 1. W ramach tegorocznej edycji Akcji PDPZ, podobnie jak latach ubiegłych, organizowane będą dwa rodzaje zbiórek – stacjonarne (niepubliczne) oraz publiczne
 2. Zbiórki w ramach Akcji PDPZ prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2017.0.1223 t.j.), Regulamin Akcji oraz niniejszy Aneks. Cel zbiórki zawarty jest w Logo oraz Nazwie Akcji. Informacje szczegółowe zawierają odnośne punkty Wskazówek opublikowanych na pdpz.pl
 3. Do, zgodnego z przepisami ustawy, prowadzenia zbiórki stacjonarnej (niepublicznej) wystarczy zarejestrowany Sztab Akcji, który może liczyć co najmniej jedną osobę – Szefa Sztabu.
 4. Do przeprowadzenia zbiórki publicznej niezbędne jest zgłoszenie zarejestrowanego Sztabu Akcji na portalu zbiorki.gov.pl , tworząc formę Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji PDPZ (SKO). Do jego powołania konieczne są co najmniej trzy osoby spełniające warunek m.in. pełnoletniości i niekaralności, podpisujące wniosek.
 5. Wniosek (w formie papierowej) należy uzupełnić dokumentem /aktem/ powołania SKO oraz kopią zgłoszenia zarejestrowanego wcześniej Sztabu. Zawarte w zarejestrowanym Zgłoszeniu potwierdzenie przyjęcia Regulaminu Akcji PDPZ uprawnia do nadania Komitetowi prawnie chronionej nazwy Akcji.
 6. Nazwa SKO przyjmuje ustandaryzowaną formę:
  Ogólnopolska Akcja Charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018 Społeczny Komitet Organizacyjny przy /nazwa podmiotu/ w /miejscowość/
  i taką nazwę należy wpisać we wniosku do MSWiA; nazwa zbiórki to – Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
 7. Data zakończenia wszystkich zbiórek to dzień 23 grudnia 2018 i tak należy wpisać we wniosku do MSWiA.
 8. Zbiórki stacjonarne mogą rozpocząć się z chwilą rejestracji Sztabu /strona Zarejestrowanych Sztabów Akcji na pdpz.pl/
 9. Zbiórki publiczne mogą rozpocząć się po ukazaniu się zgłoszenia zbiórki na portalu zbiórki.gov.pl
 10. Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Akcji PDPZ 2018 (WUZD) została zaplanowana i uzgodniona na dzień 25 listopada 2018; w rozumieniu przepisów prawa WUZD jest zbiórką publiczną
 11. Zgodnie z przyjętym przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Terminarzem Akcji, czynności przygotowawcze do Akcji rozpoczną się w dniu 22 października 2018 r., przyjmowanie e-formularzy w dniu 2 listopada 2018 a rejestracja Sztabów Akcji prowadzona będzie od dnia 12 listopada 2018 r.
 12. Przekazanie zebranych darów Współorganizatorom Akcji powinno nastąpić niezwłocznie po ich zebraniu. GSKO oczekuje stanowczo, że nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 r.
 13. Protokoły po zbiórce oraz protokoły przekazania /tzw. przekazówki/ obowiązują nadal; wzory wszystkich dokumentów są do pobrania na pdpz.pl w zakładce ‘jak założyć Sztab’
 14. W sprawozdaniu do MSWiA, przesyłanym do dnia 24 stycznia 2018 /wymóg ustawy/, SKO prowadzące zbiórki publiczne zamieszczają tylko asortyment darów i łączną ich wagę z dokładnością do dekagrama
 15. Informacje do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie przesyłają zarówno SKO, jak i Sztaby, nie uczestniczące w zbiórkach publicznych. Te informacje umożliwią podsumowanie Akcji w skali kraju (na oficjalnej stronie Akcji www.pdpz.pl)
 16. Nieprzekraczalny termin nadsyłania informacji o zebranych darach do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie to   14 stycznia 2019 r. GSKO nie wymaga przesyłania protokołów po zbiórkach ani przekazówek; wystarczy autoryzowana informacja od Szefa Sztabu. W/w dokumentacja (protokoły, przekazówki) pozostaje docelowo w dyspozycji Szefa Sztabu.
 17. W dotychczasowej praktyce rozdysponowywanie darów przez Współorganizatorów na rzecz beneficjentów Akcji (raportowanie ilości obdarowanych Dzieci/Rodzin/Ośrodków) odbywało się w terminie późniejszym w oddzielnym dokumencie. W obecnych warunkach GSKO stoi na stanowisku, że w/w dane można potwierdzić na dokumencie/dokumentach przekazówek już w chwili przekazywania zebranych darów Współorganizatorowi. Przyśpieszy to i ułatwi całą procedurę, pozwalając szybciej złożyć wymaganą informację do MSWiA (część druga sprawozdania).
 18. Informację o obdarowanych należy nadesłać również do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie (patrz p. 18 niniejszego Aneksu)

 

 

 

 

NAZWA I LOGO AKCJI

 1. Wszelkie prawa dotyczące tytułu (nazwy) Akcji i logo – znaku graficznego Akcji             „POMÓ¯ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” są prawnie zastrzeżone.
 2. Zgody na użycie logo Akcji „POMÓ¯ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” może udzielić wyłącznie Radio Lublin S.A. Wyrażona zgoda może określać zakres dozwolonego użycia. Sztaby Akcji/SKO uzyskują prawo używania logo i nazwy Akcji PDPZ dopiero po zarejestrowaniu.
 3. Tytułu (nazwy) oraz logo (znaku graficznego) Akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, zawierającym w swej treści podstawowy cel prowadzonych zbiórek, nie wolno użyć w jakichkolwiek celach reklamowych. W szczególności publikowane podziękowania dla ofiarodawców nie mogą być formą reklamy żadnej firmy lub produktu.
 4. Podziękowania dla ofiarodawców mogą być przekazywane jedynie w czasie trwania zbiórek oraz w okresie sprawozdawczości akcyjnej tj. do 24 stycznia 2018 r. Ukazywać się będą we wcześniej określonych odcinkach antenowych oraz na łamach mediów. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje oficjalnej strony internetowej Akcji www.pdpz.pl funkcjonującej nieprzerwanie.
 5. Integralną częścią programu Akcji są Przyjazne Media, które:

– propagują ideę Akcji,

– przekazują informacje o miejscach i terminach zbiórek,

– publikują podziękowania dla ofiarodawców,

– organizują Sztaby Akcji lub SKO w swoich siedzibach.

 

ZG£OSZENIA i IDENTYFIKATORY AKCJI

 1. Zgłoszenia Sztabu do udziału w Akcji PDPZ dokonuje się w dotychczasowym trybie poprzez wypełnienie e-formularza
 2. Do chwili weryfikacji Sztab otrzymuje status „oczekujący na rejestrację”, a po pozytywnej weryfikacji – status „zarejestrowany”. Po zarejestrowaniu można rozpocząć zbiórki niepubliczne (stacjonarne)
 3. Podanie adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego jest niezbędne, ponieważ uwierzytelnia Szefa Sztabu oraz Jego późniejszą wymianę korespondencji/informacji Powyższe przewiduje instrukcja nt. ochrony danych osobowych w Akcji PDPZ, stanowiąca załącznik do niniejszego Aneksu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji może nie podjąć współpracy z osobami, które deklarują   wolę założenia Sztabu Akcji bez przedstawienia uzasadnienia lub wstrzymać proces rejestracji do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 5. Wolontariusze Akcji działają w ramach zarejestrowanych Sztabów Akcji i Społecznych Komitetów Organizacyjnych Akcji (SKO).
 6. Wolontariuszom Sztabów, które nie prowadzą zbiórek publicznych,   a w szczególności Wolontariuszom SKO /wymóg ustawowy/, GSKO proponuje wzór Identyfikatora Akcji, stanowiący załącznik do niniejszego Aneksu. Identyfikator wydaje Wolontariuszom Szef Sztabu, lub Przewodniczący SKO,   opatrując identyfikator numerem otrzymanym w procesie rejestracji oraz nadaną sygnaturą zbiórki publicznej (tylko Przewodniczący SKO)

 

 

 

 

NADSY£ANIE INFORMACJI I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. Sprawozdawczość akcyjna prowadzona jest w kilogramach z dokładnością ograniczoną do dwóch miejsc po przecinku (całkowita liczba dekagramów).
 2. Podczas akcyjnych zbiórek nie zbieramy:

– lekarstw ani też innych, szeroko rozumianych środków farmakologicznych

– nietypowych darów

– darów o dużej wartości materialnej (mebli, sprzętu komputerowego i AGD,

– przedmiotów o dużych wymiarach.

Jeżeli ofiarodawca wyraża wolę przekazania tego typu darów,   należy wskazać osobę lub np. placówkę szkolno-wychowawczą, do której/ których, według posiadanej wiedzy, można dar przekazać

 1. Należy w drodze kampanii informacyjnej zachęcać ofiarodawców do przekazywania odzieży i obuwia w jak najlepszym stanie lub nieużywanego, podobnie jak i wszystkich innych darów, nie będących żywnością.
 2. Od Jubileuszowej XXV Akcji pomoc kierowana jest także/ również do innych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zgodnie z jej/ z ideą Akcji                   „Podziel się tym, co masz”, dzielimy się sercem i darami również z Dziećmi Polonii w odpowiedzi na przychodzące listy. GSKO wyraża nadzieję, że powyższa inicjatywa wpisze się na stałe w tradycję Akcji PDPZ
 3. Rozdział zebranych darów odbywa się zawsze z uwzględnieniem intencji tych, którzy je zebrali

                                                                                                              

BIURO AKCJI i POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biuro Organizacyjne Akcji (BOA) jest ciałem pomocniczym wspomagającym w realizacji zadań Pełnomocnika Radia Lublin S.A, Przewodniczącego GSKO oraz Szefa Sztabu Akcji nr 1 przy Radiu Lublin S.A. Zadaniem Biura jest wykonywanie pomocniczych czynności, wynikających z zasad prowadzenia Akcji, niezbędnych dla sprawnego (i zgodnego z Regulaminem oraz literą prawa) przeprowadzenia Akcji PDPZ 2018
 2. Biuro Organizacyjne Akcji, jego siedziba, wyposażenie są darem Radia Lublin S.A.
 3. Oficjalna strona Akcji – www.pdpz.pl oraz związana z nią obsługa systemu informatycznego Akcji PDPZ stanowią ciągły dar Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa w Lublinie
 4. Wzory: pieczęci, Identyfikatora oraz aktualnie obowiązujących druków i formularzy akcyjnych, jako załączniki, stanowią integralną część Aneksu
 5. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji PDPZ rozwiązuje się w wyniku podjętej uchwały