Wskazówki 2016

WSKAZÓWKI
GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 2016
dotyczące sposobu organizowania i prowadzenia Akcji.
Wskazówki sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz podstawowe dokumenty akcyjne – Regulamin i Aneks. Przy opracowywaniu wskazówek zostały uwzględnione pytania, kierowane do organizatorów Akcji przez uczestników, radiosłuchaczy drogą telefoniczną lub listownie.

LOGO i NAZWA AKCJI

 1. Logo Akcji – obraz uśmiechniętego żółtego słoneczka z napisem w otoku POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ – jest wzorem zastrzeżonym i podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Sztaby Akcji mogą używać publicznie logo Akcji po dokonaniu rejestracji.
 3. Media (redakcje, rozgłośnie, stacje TV) otrzymują zgodę na użycie logo i/lub nazwy Akcji (dla potrzeb promocji materiałów dotyczących Akcji) od właściciela praw autorskich – Polskiego Radia Lublin S.A.
 4. Druk materiałów akcyjnych („słoneczek” oraz plakatów) wymaga pisemnej zgody Organizatorów.
 5. Nazwy oraz logo Akcji nie wolno używać w jakichkolwiek celach reklamowych, do promocji jakiejkolwiek firmy, produktu, usługi lub osoby.

TERMINY

 1. Obowiązujące terminy w tegorocznej Akcji określone są w p. 3 Aneksu do Regulaminu Akcji.
 2. Wielka Uliczna Zbiórka Darów jest sztandarową zbiórką publiczną, przewidzianą Regulaminem Akcji i podlega obowiązującemu prawu. W tym roku zaplanowana została na 20 listopada 2016 r. JAKO ROZPOCZYNAJĄCA wszystkie zbiórki (publiczne oraz stacjonarne), które mogą być prowadzone do dn. 31 grudnia 2016 włącznie.
 3. Dary należy przekazać Współorganizatorowi bezpośrednio po zakończeniu zbiórek.
 4. Dokumentacja dotycząca zbiórek (Protokoły po zbiórce oraz Przekazówki) powinna być dostarczona do Biura Organizacyjnego Akcji bezpośrednio po ich zakończeniu i przekazaniu darów Współorganizatorowi (szczególnie przez Sztaby powstałe w szkołach ze względu na okres ferii), JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 13 STYCZNIA 2017 r.
 5. Współorganizator rozdysponowuje przekazane mu dary nie później niż do dn. 28 lutego 2017 r. ; jest zobowiązany do udzielenia Organizatorom Akcji informacji o obdarowanych (Dzieci/Rodziny).

ORGANIZOWANIE SZTABÓW AKCJI

 1. Sztaby Akcji są organizowane przez osoby fizyczne – Wolontariuszy Akcji – przy organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, w zakładach pracy, jednostkach administracji, a także placówkach oświatowych i szkolno – wychowawczych po wyrażeniu zgody dyrektora/kierownika placówki, potwierdzonej pieczęcią i podpisem na druku zgłoszenia-przystąpienia do Akcji, parafiach (wymagana zgoda parafii) etc.
 2. Na druku Zgłoszenia w p. 6 należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie współpracy (podpisy i pieczęcie) lokalnych Współorganizatorów (upoważnieni przedstawiciele organizacji lub instytucji charytatywnych, posiadających status OPP lub stosowne odniesienie w zapisach Statutu).
 3. Szef Sztabu zobowiązany jest przedstawić Współorganizatorowi Regulamin Akcji oraz aktualny Aneks. W PRZYPADKU ORGANIZOWANIA ULICZNYCH ZBIÓREK DARÓW RZECZOWYCH należy także uzyskać w p. 7 na druku Zgłoszenia zgodę właściwego organu administracji terenowej.
 4. Szef Sztabu, udając się do urzędu czy organizacji, z którymi będzie współpracować, powinien posiadać przy sobie kopie Regulaminu Akcji, Aneksu do Regulaminu Akcji lub inne ogólnodostępne dokumenty akcyjne.
 5. Każdy Sztab Akcji, zarejestrowany w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie, działa w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny, jako podmiot odpowiedzialny za przebieg Akcji, może odmówić, w uzasadnionych przypadkach, rejestracji konkretnego Sztabu.
 6. Przed zarejestrowaniem i nadaniem numeru wolontariusze, zakładający Sztab, posiadają status oczekujących na rejestrację.
 7. Sztaby Akcji rozwiązują się automatycznie 31 grudnia 2016 r. Osoby odpowiedzialne za ich działanie nie zostają zwolnione jednak z obowiązku przesłania wymaganej dokumentacji do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie.
 8. Podstawowe informacje o zarejestrowanym Sztabie umieszczane są na liście zarejestrowanych Sztabów Akcji, dostępnej na oficjalnej stronie Akcji: www.pdpz.pl/lista-sztabow/
 9. Zgłoszenia przystąpienia do Akcji należy dokonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi informacjami podanymi na stronie //pdpz.pl/lista-sztabow/jak-zalozyc-sztab/
 10. Zgłoszenia rozpatrywane będą od dnia 2 listopada 2016 r.
 11. Po uzyskaniu wymaganych podpisów i pieczęci kopię wydrukowanego Zgłoszenia należy przesłać faxem lub mailem (skan), dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie. Po spełnieniu w/w wymogów powstały Sztab Akcji, przy braku innych przeszkód, otrzymuje status ZAREJESTROWANY wraz z numerem rejestracji, opublikowanym na stronie internetowej www.pdpz.pl/lista-sztabow/, w zakładce LISTA ZAREJESTROWANYCH SZTABÓW
 12. ORYGINAŁ ZGŁOSZENIA pozostaje do dyspozycji Szefa Sztabu do czasu przeprowadzenia ostatniej zbiórki. Po jej zakończeniu należy dostarczyć go do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie z oryginałami pozostałych dokumentów (Protokoły po zbiórce i Przekazówki), oraz innymi dokumentami dotyczącymi działań prowadzonych przez Sztab podczas Akcji.
 13. W każdej korespondencji do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie lub jego Oddziału należy wyraźnie podać NUMER SZTABU, NADANY PRZY REJESTRACJI.
 14. Przy ręcznym uzupełnianiu/wypełnianiu druków akcyjnych należy stosować DUŻE LITERY.

IDENTYFIKATORY

 1. Identyfikatory Akcji wydaje wyłącznie Biuro Organizacyjne Akcji w Lublinie.
 2. Ważny Identyfikator posiada
  na awersie:
  – logo Akcji wraz celem zbiórek wpisanym w nazwę
  – wyraźny numer ewidencyjny (nadany przez Biuro
  Organizacyjne Akcji w Lublinie),
  – imię i nazwisko Wolontariusza,
  – zdjęcie Wolontariusza,
  – skrót nazwy organu rejestrującego zbiórkę,
  – numer i datę rejestracji.
  na rewersie:
  – pieczęć Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie,
  – podpis Pełnomocnika Akcji lub osoby uprawnionej,
  reprezentującej Główny Społeczny Komitet Organizacyjny
  Akcji.
 3. Identyfikator Akcji, upoważniający do prowadzenia zbiórki, otrzymuje wyłącznie pełnoletni Wolontariusz po okazaniu dokumentu tożsamości i potwierdzeniu jego odbioru własnoręcznym podpisem na Deklaracji Wolontariusza.
 4. Wolontariuszem Akcji PDPZ można być tylko w jednym Sztabie Akcji.
 5. Identyfikatory dla Wolontariuszy otrzymuje Szef Sztabu po formalnym zarejestrowaniu Sztabu Akcji zgodnie z zapotrzebowaniem wypelnionym w p. 8 na druku Zgłoszenia.
 6. Szef Sztabu powinien mieć najwyższy numer Identyfikatora w założonym przez siebie Sztabie Akcji.
 7. Szef Sztabu dostarcza wypełnione Deklaracje Wolontariusza z potwierdzonym odbiorem Identyfikatorów do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie najpóźniej z dokumentami określonymi w p. 8 Wskazówek.
 8. Organy porządkowe (Policja, Straż Miejska) mogą sprawdzić prawidłowość przeprowadzanej zbiórki ulicznej? (dotyczy dokumentów rejestracji Sztabu oraz danych osoby legitymującej się w trakcie zbiórki Identyfikatorem Akcyjnym).

ZASADY PROWADZENIA ZBIÓREK

 1. Zbiórki publiczne odbywają się na podstawie zarejestrowanego i opublikowanego na portalu MSWiA (zbiórki.gov.pl ) zgłoszenia dokonanego przez Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji pod nr 2016/3530/KS.
 2. W przypadku organizowania Ulicznej Zbiórki Darów przez Sztab Akcji lub Oddział Biura Akcji wymagane jest potwierdzenie organu bezpośrednio administrującego terenem (pieczęć i podpis osoby upoważnionej), na którym planowana jest zbiórka. (p. 7 na druku Zgłoszenia).
 3. Podczas akcyjnych zbiórek zbierać można: odzież (nową lub w dobrym stanie), obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego przechowywania, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego.
 4. W ramach Akcji NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY ! Działanie takie byłoby sprzeczne z Ideą i Regulaminem Akcji.
 5. W skrajnych przypadkach należy zaproponować Ofiarodawcy zakupienie stosownych produktów lub przedmiotów, które należy przekazać we wskazany w Regulaminie sposób.

UCZESTNICTWO W AKCJI OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 1. Zgodnie z przepisami prawa osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie prowadzić zbiórek.
 2. Nieletni mogą uczestniczyć w zbiórkach jako OFIARODAWCY i DARCZYŃCY – ofiarowują bowiem swoją pracę na rzecz Akcji – pod warunkiem, że pozostają pod czynnym i bezpośrednim nadzorem osoby w uprawnionej (pełnoletniego Wolontariusza Akcji posiadającego ważny Identyfikator).
 3. W szkołach Sztab Akcji założyć mogą nauczyciele lub pełnoletni uczniowie, po uzyskaniu zgody Dyrekcji placówki.
 4. Niepełnoletnia młodzież, pomagająca w zbiórkach, otrzymuje plakietki PRZYJACIEL AKCJI, które nie uprawniają do zakładania Sztabu czy samodzielnego prowadzenia zbiórki.
 5. Plakietki Akcji Szef Sztabu otrzymuje, tak jak wszystkie pozostałe dokumenty, w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie lub odpowiednim Oddziale Biura Akcji.

W MIEJSCU ZBIÓRKI …

 1. Miejsca, w których odbędzie się zbiórka (zbiórki) należy wcześniej ogłaszać publicznie, w miarę możliwości zapewniając w tej kwestii współpracę danego Sztabu Akcji z lokalnymi mediami, lub innym sposobem powszechnie przyjętym w danej społeczności.
 2. Miejsca zbiórki należy oznakować plakatami Akcji. Cel zbiórki zawarty jest w Logo oraz Nazwie Akcji.
 3. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilości słoneczek i materiałów informacyjnych (Regulamin Akcji, Aneks do Regulaminu Akcji, lista Współorganizatorów).

CO DALEJ Z DARAMI ?

 1. Sztab Akcji ma obowiązek  ewidencjonować  dary, pozyskane ze zbiórek oraz od indywidualnych ofiarodawców   w  sposób przewidziany Aneksem do Regulaminu Akcji. Formularz Protokołu po zbiórce do pobrania na stronie //pdpz.pl/lista-sztabow/jak-zalozyc-sztab/).
 2. Sztab Akcji przekazuje dary Współorganizatorom  Akcji odpowiedzialnym za ich rozdysponowanie (np. ośrodki  pomocy społecznej lub organizacje charytatywne) za pokwitowaniem w formie Przekazówki. Formularz Przekazówki do pobrania na stronie //pdpz.pl/lista-sztabow/jak-zalozyc-sztab/).
 3. Sztab Akcji może zwrócić się wcześniej do Współorganizatora o przedstawienie planu rozdziału darów, ponieważ rozdział darów dokonywany jest w porozumieniu z konkretnym Sztabem Akcji, który je zebrał (p. 8 Regulaminu oraz p. 18 Aneksu do Regulaminu Akcji).
 4. Zasadą Akcji jest dostosowywanie się do życzenia  Ofiarodawcy (jeżeli takie wyrazi) co do osoby beneficjenta.

DOBRA TRADYCJA i UPOWSZECHNIANIE IDEI AKCJI NASZYM OBOWIĄZKIEM

 1. Sztaby  Akcji  (zwłaszcza te o szerokim zasięgu działania, np. powoływane przy mediach) powinny  promować  i  szeroko upowszechniać  Akcję na  swoim terenie.
 2. Każdy ofiarodawca otrzymuje „słoneczko” – symbol Akcji.
 3. Zgodnie z tradycją, Organizatorzy Akcji mają prawo i zaszczyt publikowania w środkach masowego przekazu podziękowań dla osób fizycznych i osób prawnych przekazujących dary, bez konieczności wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody darczyńcy lub ofiarodawcy, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Imprezy kulturalne i sportowe, organizowane w ramach Akcji muszą mieć charakter charytatywny; artyści czy sportowcy traktują swoje występy jako dar dla Dzieci, a publiczność przynosi dary rzeczowe jako rodzaj biletu wstępu (np. słodycze, zabawki, etc.). Powyższa forma obowiązuje we wszystkich sytuacjach pozyskiwania darów na rzecz Akcji, również podczas akcyjnych aukcji za dary rzeczowe. Obowiązują zasady: „NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY”, „DAR SERCA ZA DAR SERCA”.
 5. Wolontariusz powinien swoim wyglądem i zachowaniem godnie reprezentować Akcję, zachowując najwyższy szacunek i życzliwość, zarówno dla Ofiarodawców jak i Obdarowywanych.
 6. Sztaby Akcji powinny utrzymywać stały kontakt z lokalnymi mediami (patrz p. 9 Regulaminu).
 7. Pisemne podziękowania dla Ofiarodawców mogą zostać przesłane wyłącznie na adres Sztabu Akcji, po otrzymaniu stosownej listy (nadsyłamy wyłącznie pocztą e-mail na biuro@pdpz.pl)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Funkcjonowanie Sztabów Akcji, organizowanie zbiórek i rozdział zebranych darów podlegają powszechnie obowiązującemu prawu.
 2. Za zgodny z prawem przebieg Akcji odpowiedzialny jest Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji oraz Szefowie powołanych Sztabów Akcji, którzy działają w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji.
 3. Niezależnie od rejestracji MSWiA, równoznacznej ze zgodą na  prowadzenie zbiórek, Sztaby Akcji obowiązane są do uzgadniania szczegółów organizacyjnych zbiórek (w szczególności publicznych) z właściwymi terenowo organami (Wydziały Spraw Społecznych, Policja, Straż Miejska, dyrekcja szkoły czy instytucji). Pomocny w tym względzie jest właściwie wypełniony p. 7 Zgłoszenia.
 4. Wszystkie Sztaby sporządzają i przesyłają do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie dokumentację przeprowadzonych zbiórek niezwłocznie po ich zakończeniu i przekazaniu darów (druki Protokół po zbiórce oraz Przekazówka dostępne do wydruku na internetowej stronie Akcji).
 5. Sprawozdanie końcowe z  przebiegu  Akcji   przyjmuje  i  zatwierdza Główny Społeczny  Komitet Organizacyjny Akcji.
 6. Dbałość o prawidłowe dokumentowanie działań akcyjnych jest obowiązkiem osób pełniących funkcję Szefów Sztabów Akcji.

BIURO ORGANIZACYJNE AKCJI W LUBLINIE

 1. Biuro Organizacyjne Akcji jest darem Radia Lublin S.A oraz Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie – na rzecz Akcji.
 2. Do zadań Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie należy: rejestracja Sztabów Akcji, ewidencja osób prowadzących Akcję i wystawianie tym osobom Identyfikatorów, zaopatrzenie Sztabów w materiały akcyjne, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat Akcji, przyjmowanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących przebiegu Akcji, sporządzanie bieżących komunikatów o przebiegu Akcji i przekazywanie ich Głównemu Społecznemu Komitetowi Organizacyjnemu Akcji w Lublinie oraz środkom masowego przekazu, przygotowanie dokumentacji końcowej Akcji (w tym obu części sprawozdania końcowego z wyników Akcji).

ODDZIAŁY BIURA ORGANIZACYJNEGO AKCJI

 1. Powołani Pełnomocnicy Biura Akcji tworzą Oddziały Biura Akcji przy mediach, w siedzibach Współorganizatorów Akcji bądź też innych, przyjaznych Akcji instytucjach. Sprawują nadzór i ponoszą odpowiedzialność za pracę utworzonego Oddziału Biura Akcji.
 2. Pełnomocnik Biura Akcji posiada stosowne upoważnienie wydane przez Pełnomocnika Akcji red. Ewę Dados.
 3. Oddziały Biura Akcji wspierają Sztaby Akcji na swoim terenie w zakresie ich organizowania, przesyłania materiałów akcyjnych (identyfikatorów, plakatów, “słoneczek” i innych), przesyłania korespondencji zbiorczej, udzielania informacji i wyjaśnień.
 4. Do zadań Oddziałów Biura Akcji należy także reprezentowanie Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie w przypadkach utrudnionego dostępu do informacji o rozdziale darów przekazanych Współorganizatorom (w szczególności dotyczy to tzw. Sztabów zbiorczych w drugim etapie sprawozdawczości akcyjnej).
 5. Oddział Biura Akcji nie jest Sztabem Akcji, natomiast Pełnomocnik z racji złożonej (i przyjętej) Deklaracji otrzymuje Identyfikator Akcji i, tak jak każdy Wolontariusz, może prowadzić zbiórkę w ramach wybranego Sztabu Akcji.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ AKCYJNA BIEŻĄCA i KOŃCOWA

 1. Dane dotyczące zbiórek – miejsca oraz daty ich realizacji, Szefowie Sztabów uzupełniają na bieżąco (ze stosownym wyprzedzeniem !) drogą elektroniczną zgodnie z uzyskanym dostępem do edycji podstrony internetowej Sztabu; dotyczy to również zamieszczanych podziękowań. Na podstawie Waszych danych zamieszczanych w punkcie „miejsca i terminy naszych akcyjnych imprez i zbiórek stacjonarnych” uzupełniamy systematycznie nasze główne akcyjne Aktualności; przede wszystkim dział ‚Kalendarium’ oraz ‚Zbiórki i imprezy stacjonarne’. Informowanie o udziale i miejscach Waszej Wielkiej Zbiórki Ulicznej jest absolutnie obowiązkowe i będziemy o tym przypominali Wam wielokrotnie.
 2. Po całkowitym zakończeniu działań, należy sfinalizować dane do sprawozdania końcowego na podstronie internetowej danego Sztabu. Nie zapominajmy przy tej okazji o wyedytowaniu podziękowań dla swoich Darczyńców i Wolontariuszy ! Wybrane losowo trafią na stronę główną www.pdpz.pl oraz zostaną wyemitowane w mediach, także ogólnopolskich.
 3. W p. 3.1 arkusza sprawozdawczego wpisujemy ilość imprez, podczas których prowadzono zbiórki darów na rzecz Akcji.
 4. W p. 3.2 arkusza sprawozdawczego wpisujemy łączną ilość dni prowadzonych zbiórek. Jeśli np. organizowana przez Wasz Sztab zbiórka w markecie „Stokrotka” trwała od 1 grudnia do 5 grudnia to wynikowa wartość wynosi 5 (pięć); Jeśli w Waszej szkole dyżur dla przyjmowania darów Wolontariusze pełnili przez dwa tygodnie, wartość w p. 3.2 powinna (teoretycznie) równać się 12 (dwanaście) – w soboty i niedzielę szkoły na ogół są przecież nieczynne. Jeżeli realizowaliście jedno i drugie, 5 +12 = 17, i tyle właśnie należy wpisać. Jeżeli zbiórka prowadzona była w dwóch sklepach przez trzy dni, oczekiwana ilość wynosi 6. W polu 3.2 wpisujemy SUMĘ WSZYSTKICH.
 5. Jeżeli wykonywane z darów Sztabu paczki dla Dzieci i Rodzin wykonywane były de facto w innym Sztabie (tzw. zbiorczym), wpisujemy na pozycji 6.3 numer tego Sztabu, zaś u siebie na pozycjach 6.1 i 6.2 tylko zera; bilans kilogramów i paczek w skali całej Akcji będzie dzięki temu prawidłowy.
 6. Jeżeli przekazujemy zebrane dary do tzw. sztabu zbiorczego (zazwyczaj jest to duży Sztab Akcji utworzony przy MOPS, GOPS, PCK czy TPD) nie musimy na końcowym Sprawozdaniu uzyskiwać potwierdzenia wykonanych paczek (dla Dzieci indywidualnie oraz Rodzin); z tych paczek rozlicza się Szef tego sztabu zbiorczego. Waszym potwierdzeniem przekazania kilogramów jest oczywiście stosowna Przekazówka.
 7. Po zweryfikowaniu poprawności nadesłanych Protokołów po zbiórce, Przekazówek oraz pozostałych wpisanych danych (pozostaje w kompetencji Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie), Szef Sztabu otrzymuje mailem gotowy do wydruku dokument Sprawozdania. Po jego wydrukowaniu potwierdza go własnoręcznym podpisem i przekazuje do podpisania Współorganizatorom.
 8. Sprawozdanie oraz pozostałe dokumenty należy przekazać do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie osobiście lub przesyłką poleconą. Jeżeli w pobliżu funkcjonuje Oddział Biura Akcji, można całą korespondencję przekazać Pełnomocnikowi.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Biuro Organizacyjne Akcji mieści się w siedzibie Radia Lublin S.A. 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
 2. Adres oficjalnej strony internetowej Akcji: //www.pdpz.pl
 3. Adres e-mail Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie: biuro@pdpz.pl
 4. Telefony Biura: (81) 53-64-260, (81) 53-64-271 oraz faks (81) 53-64-321
 5. Inne adresy i telefony umieszczone są, ze względu na konieczność szybkiej ich aktualizacji, wyłącznie na stronach internetowych Akcji.
 6. Wzory wszystkich, obowiązujących w tym roku, dokumentów akcyjnych dostępne są na stronach internetowych Akcji www.pdpz.pl , w zakładce JAK ZAŁOŻYĆ SZTAB
 7. Treść wysyłanych drogą mailową przypomnień i apeli dostępna jest w zakładce KOMUNIKATY E-MAIL ARCHIWALNE
 8. Każda nowa informacja zamieszczona przez Szefa Sztabu na jego podstronie pojawia się automatycznie na stronie głównej Akcji www.pdpz.pl