Wskazówki 2019

WSKAZÓWKI
GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 2019
dotyczące sposobu organizowania i prowadzenia Akcji.
Wskazówki sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz podstawowe dokumenty akcyjne – Regulamin i Aneks. Przy opracowywaniu wskazówek zostały uwzględnione pytania, kierowane do organizatorów Akcji przez uczestników, radiosłuchaczy drogą telefoniczną lub listownie.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
jest Darem Serca Ludzi Dobrej Woli

LOGO i NAZWA AKCJI

 1. Logo Akcji – obraz uśmiechniętego żółtego słoneczka z napisem w otoku POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ – jest wzorem zastrzeżonym i podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami).
 2. Sztaby Akcji mogą używać publicznie logo Akcji od chwili zarejestrowania.
 3. Media (redakcje, rozgłośnie, stacje TV) otrzymują zgodę na użycie logo i/lub nazwy Akcji (dla potrzeb promocji materiałów dotyczących Akcji) od właściciela praw autorskich – Polskiego Radia Lublin S.A.
 4. Druk materiałów akcyjnych („słoneczek”oraz plakatów przeznaczonych do wywieszenia w miejscach ogólnej dostępności publicznej) wymaga pisemnej zgody Organizatorów; treść takich plakatów wymaga zatwierdzenia przez Organizatorów (z uwagi na charakter przedmiotu – drogą elektroniczną poprzez Biuro Organizacyjne Akcji).
 5. Nazwy oraz logo Akcji nie wolno używać w jakichkolwiek celach reklamowych, do promocji jakiejkolwiek firmy, produktu, usługi lub osoby.

TERMINY

 1. Obowiązujące terminy w tegorocznej Akcji określone są w Aneksie do Regulaminu Akcji oraz Terminarzu Akcji.
 2. Wielka Uliczna Zbiórka Darów jest sztandarową zbiórką publiczną, przewidzianą Regulaminem Akcji i podlega obowiązującemu prawu. W tym roku zaplanowana została na 24 listopada 2019 r. Zbiórki niepubliczne (stacjonarne), mogą być prowadzone od momentu zarejestrowania Sztabu Akcji do dn. 23 grudnia 2019 r. włącznie. Zbiórki publiczne w ramach Akcji PDPZ powinny zakończyć się dokładnie w tym samym terminie (dzień przed wigilią Bożego Narodzenia)
 3. Dary należy przekazywać Współorganizatorom w miarę możliwości niezwłocznie po zakończeniu zbiórek.
 4. Dokumentacja zbiórek (Protokoły po zbiórce oraz Przekazówki) pozostać może w dyspozycji Szefa Sztabu lub zostać przekazana do zarchiwizowania przez Biuro Organizacyjne Akcji w Lublinie. Na Przekazówkach powinna widnieć adnotacja Współorganizatora o (przynajmniej orientacyjnie) ilości obdarowanych.
 5. Informacja o zebranych darach powinna być dostarczona do Biura Organizacyjnego Akcji bezpośrednio po ich zakończeniu i przekazaniu darów Współorganizatorowi (szczególnie przez Sztaby powstałe w szkołach ze względu na okres ferii), JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 12 STYCZNIA 2020 r.
 6. Współorganizator jest zobowiązany (patrz p. 6 Zgłoszenia) do udzielenia Organizatorom Akcji informacji o obdarowanych (Dzieci/Rodziny). Może to uczynić w formie adnotacji na Przekazówce.

ORGANIZOWANIE SZTABÓW AKCJI

 1. Sztaby Akcji są organizowane przez osoby fizyczne – Wolontariuszy Akcji – przy organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, w zakładach pracy, jednostkach administracji, a także placówkach oświatowych i szkolno – wychowawczych po wyrażeniu zgody dyrektora/kierownika placówki, potwierdzonej pieczęcią i podpisem na druku Zgłoszenia-przystąpienia do Akcji, parafiach (wymagana zgoda parafii) etc.
 2. Na druku Zgłoszenia w p. 6 należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie współpracy (podpisy i pieczęcie) lokalnych Współorganizatorów (upoważnieni przedstawiciele organizacji lub instytucji charytatywnych, posiadających status OPP lub stosowne odniesienie w zapisach Statutu).
 3. Szef Sztabu zobowiązany jest przedstawić Współorganizatorowi Regulamin Akcji oraz aktualny Aneks. W PRZYPADKU ORGANIZOWANIA ULICZNYCH ZBIÓREK DARÓW RZECZOWYCH należy także uzyskać w p. 7 na druku Zgłoszenia zgodę właściwego organu administracji terenowej dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień.
 4. Szef Sztabu, udając się do urzędu czy organizacji, z którymi będzie współpracować, powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości, wydruk Zgłoszenia, kopie Regulaminu Akcji, Aneksu do Regulaminu Akcji 2019.
 5. Każdy Sztab Akcji, zarejestrowany w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie, działa w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny, jako podmiot odpowiedzialny za przebieg Akcji, może wstrzymać w szczególnych przypadkach rejestrację konkretnego Sztabu.
 6. Przed zarejestrowaniem Sztabu Akcji Wolontariusze, zakładający Sztab, posiadają status oczekujących na rejestrację.
 7. Sztaby Akcji rozwiązują się automatycznie 31 grudnia 2019 r. Osoby odpowiedzialne za ich działanie nie zostają zwolnione jednak z obowiązku przesłania wymaganych informacji do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie (patrz: treść deklaracji  Szefa Sztabu na Zgłoszeniu).
 8. Podstawowe informacje o zarejestrowanym Sztabie umieszczane są na liście zarejestrowanych Sztabów Akcji, dostępnej na oficjalnej stronie Akcji: www.pdpz.pl/lista-sztabow/
 9. Zgłoszenia przystąpienia do Akcji należy dokonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi informacjami podanymi na stronie //pdpz.pl/lista-sztabow/jak-zalozyc-sztab/
 10. Zgłoszenia rozpatrywane będą niezwłocznie po nadesłaniu e-formularza.
 11. Po uzyskaniu wymaganych podpisów i pieczęci kopię wydrukowanego Zgłoszenia należy przesłać faxem lub mailem (skan), dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie. Po spełnieniu w/w wymogów powstały Sztab Akcji, przy braku innych przeszkód, otrzymuje status ZAREJESTROWANY wraz z numerem rejestracji, opublikowanym na stronie internetowej www.pdpz.pl/lista-sztabow/, w zakładce LISTA ZAREJESTROWANYCH SZTABÓW
 12. ORYGINAŁ ZGŁOSZENIA pozostaje u Szefa Sztabu jako archiwalny. 
 13. W każdej korespondencji do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie lub jego Oddziału należy wyraźnie podać NUMER SZTABU, NADANY PRZY REJESTRACJI.
 14. Przy ręcznym uzupełnianiu/wypełnianiu druków akcyjnych należy stosować DUŻE LITERY.

IDENTYFIKATORY

 1. Blankiety identyfikatorów Akcji dostępne są w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie oraz w Oddziałach Biura Akcji.
 2. Ważny Identyfikator posiada
  na awersie:
  – logo Akcji wraz celem zbiórek wpisanym w nazwę
  – wpisany numer Sztabu (numer uzyskany w trakcie rejestracji)
  – numer ewidencyjny identyfikatora (nadaje Szef Sztabu)
  – imię i nazwisko Wolontariusza,
  – skrót nazwy organu rejestrującego zbiórkę (w przypadku uczestniczenia w zbiórce publicznej) wraz z nadanym przez MSWiA numerem tej zbiórki.
  na rewersie:
  – pieczęć podmiotu przy którym utworzono Sztab Akcji,
  – podpis Szefa Sztabu/SKO.
 3. Identyfikator Akcji, upoważniający do prowadzenia zbiórki, otrzymuje od Szefa Sztabu wyłącznie pełnoletni Wolontariusz po okazaniu dokumentu tożsamości, odebranie identyfikatora potwierdza własnoręcznym podpisem na Deklaracji Wolontariusza.
 4. Wolontariuszem Akcji PDPZ można być tylko w jednym Sztabie Akcji.
 5. Blankiety identyfikatorów Szef Sztabu może otrzymać  dopiero po formalnym zarejestrowaniu Sztabu Akcji zgodnie z zapotrzebowaniem wypełnionym w p. 8 na druku Zgłoszenia.
 6. Szef Sztabu powinien mieć pierwszy (nr 1) numer Identyfikatora w założonym przez siebie Sztabie Akcji.
 7. Szef Sztabu wypełnione Deklaracje Wolontariusza z potwierdzonym odbiorem Identyfikatorów przechowuje z zachowaniem zasad Ustawy do chwili rozwiązania Sztabu (31.XII.2019). Po tym terminie Deklaracje należy komisyjnie zniszczyć za protokołem. Protokół zniszczenia należy zachować lub przesłać do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie w celu archiwizacji.
 8. Organy porządkowe (Policja, Straż Miejska) mogą sprawdzić prawidłowość przeprowadzanej zbiórki ulicznej (dotyczy dokumentów rejestracji Sztabu oraz danych osoby legitymującej się w trakcie zbiórki Identyfikatorem Akcyjnym).

ZASADY PROWADZENIA ZBIÓREK

 1. Zbiórki stacjonarne (niepubliczne) w ramach Akcji PDPZ mogą być prowadzone przez Wolontariuszy zarejestrowanego Sztabu Akcji.
 2. Zbiórki publiczne odbywają się na podstawie  opublikowanego na portalu zbiórek MSWiA zgłoszenia dokonanego przez  zarejestrowany Sztab Akcji PDPZ .
 3. Przepisy prawa (patrz: Ustawa o zbiórkach) wymagają, aby osoby pragnące przeprowadzić zbiórkę publiczną zorganizowane były w formę Komitetu Organizacyjnego takiej zbiórki.
 4. O ile do zarejestrowania Sztabu Akcji PDPZ wystarcza jedna osoba (Szef Sztabu nadsyłający Zgłoszenie przystąpienia do Akcji), to powoływany Komitet Organizacyjny musi liczyć co najmniej trzy osoby (troje pełnoletnich i spełniających wymóg niekaralności Wolontariuszy).
 5. Jedynym dodatkowym dokumentem przy tworzeniu takiego Komitetu jest Akt powołania (może być napisany odręcznie). Wzór podany jest na stronie portalu zbiórek MSWiA.
 6. Jest sprawą naturalną, że Przewodniczącym takiego trzyosobowego Komitetu powinien zostać Szef Sztabu który organizuje zbiórkę publiczną.
 7. Reasumując, Sztab Akcji planujący zbiórkę publiczną, musi rozbudować się w formie Komitetu Społecznego do minimum trzech Wolontariuszy  i dopełnić wymaganych przepisami formalności zgłoszenia takiej zbiórki do MSWiA. Nadal pozostając oczywiście Sztabem Akcji PDPZ.
 8. W przypadku organizowania Ulicznej Zbiórki Darów (i każdej innej publicznej) przez Sztab Akcji, oprócz zarejestrowania ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (patrz: punkt poprzedni) wymagane jest potwierdzenie organu bezpośrednio administrującego terenem (pieczęć i podpis osoby upoważnionej), na którym planowana jest zbiórka. (p. 7 na druku Zgłoszenia).
 9. Podczas akcyjnych zbiórek zbierać można: odzież i obuwie (nieużywane lub w jak najlepszym stanie), zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, produkty i półprodukty spożywcze nadające się do długoterminowego przechowywania, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego.
 10. W ramach Akcji NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY ! Działanie takie byłoby sprzeczne z Ideą i Regulaminem Akcji.
 11. W skrajnych przypadkach należy zaproponować Ofiarodawcy zakupienie stosownych produktów lub przedmiotów, które należy przekazać we wskazany w Regulaminie sposób.

UCZESTNICTWO W AKCJI OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 1. Zgodnie z przepisami prawa osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie prowadzić zbiórek.
 2. Nieletni mogą uczestniczyć w zbiórkach jako OFIARODAWCY i DARCZYŃCY – ofiarowują bowiem swoją pracę na rzecz Akcji – pod warunkiem, że pozostają pod czynnym i bezpośrednim nadzorem osoby w uprawnionej (pełnoletniego Wolontariusza Akcji posiadającego ważny Identyfikator).
 3. W szkołach Sztab Akcji założyć mogą nauczyciele lub pełnoletni uczniowie, po uzyskaniu zgody Dyrekcji placówki.
 4. Niepełnoletnia młodzież, pomagająca w zbiórkach, otrzymuje plakietki PRZYJACIEL AKCJI, które nie uprawniają do zakładania Sztabu czy samodzielnego prowadzenia zbiórki.
 5. Plakietki Akcji Szef Sztabu otrzymuje, tak jak wszystkie pozostałe materiały akcyjne, w Biurze Organizacyjnym Akcji w Lublinie lub najbliższym Oddziale Biura Akcji.

W MIEJSCU ZBIÓRKI …

 1. Miejsca, w których odbędzie się zbiórka (zbiórki) należy wcześniej ogłaszać publicznie, w miarę możliwości zapewniając w tej kwestii współpracę danego Sztabu Akcji z lokalnymi mediami, lub innym sposobem powszechnie przyjętym w danej społeczności.
 2. Miejsca zbiórki należy oznakować plakatami Akcji. Cel zbiórki zawarty jest w Logo oraz Nazwie Akcji.
 3. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej ilości słoneczek i materiałów informacyjnych (Regulamin Akcji, Aneks do Regulaminu Akcji, lista Współorganizatorów).

CO DALEJ Z DARAMI ?

 1. Sztab Akcji ma obowiązek  ewidencjonować  dary, pozyskane ze zbiórek oraz od indywidualnych ofiarodawców  w  sposób przewidziany Aneksem do Regulaminu Akcji. Formularz Protokołu po zbiórce do pobrania na stronie //pdpz.pl/lista-sztabow/jak-zalozyc-sztab/).
 2. Sztab Akcji przekazuje dary Współorganizatorom  Akcji odpowiedzialnym za ich rozdysponowanie (np. ośrodki  pomocy społecznej lub organizacje charytatywne) za pokwitowaniem w formie Przekazówki. Formularz Przekazówki do pobrania na stronie //pdpz.pl/lista-sztabow/jak-zalozyc-sztab/).
 3. Sztab Akcji może zwrócić się wcześniej do Współorganizatora o przedstawienie planu rozdziału darów, ponieważ rozdział darów dokonywany jest w porozumieniu z konkretnym Sztabem Akcji, który je zebrał (p. 8 Regulaminu oraz p. 19 Aneksu do Regulaminu Akcji).
 4. Zasadą Akcji jest dostosowywanie się do życzenia  Ofiarodawcy (jeżeli takie wyrazi) co do beneficjenta.

DOBRA TRADYCJA i UPOWSZECHNIANIE IDEI AKCJI NASZYM OBOWIĄZKIEM

 1. Sztaby  Akcji  (zwłaszcza te o szerokim zasięgu działania, np. powoływane przy mediach) powinny  promować  i  szeroko upowszechniać  Akcję na  swoim terenie.
 2. Każdy ofiarodawca otrzymuje „słoneczko” – symbol Akcji.
 3. Zgodnie z tradycją, Organizatorzy Akcji mają prawo i zaszczyt publikowania w środkach masowego przekazu podziękowań dla osób fizycznych i osób prawnych przekazujących dary, bez konieczności wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody darczyńcy lub ofiarodawcy, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Na wystosowane żądanie, dane podlegające ochronie prawnej muszą  zostać w ustawowym terminie usunięte (patrz: załącznik RODO do Aneksu 2019)
 4. Imprezy kulturalne i sportowe, organizowane w ramach Akcji muszą mieć charakter charytatywny; artyści czy sportowcy traktują swoje występy jako dar dla Dzieci, a publiczność przynosi dary rzeczowe jako rodzaj biletu wstępu (np. słodycze, zabawki, etc.). Powyższa forma obowiązuje we wszystkich sytuacjach pozyskiwania darów na rzecz Akcji, również podczas akcyjnych aukcji za dary rzeczowe. Obowiązują zasady: „NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY”, „DAR SERCA ZA DAR SERCA”.
 5. Wolontariusz powinien swoim wyglądem i zachowaniem godnie reprezentować Akcję, zachowując najwyższy szacunek i życzliwość, zarówno dla Ofiarodawców jak i Obdarowywanych.
 6. Sztaby Akcji powinny utrzymywać stały kontakt z lokalnymi mediami (patrz: p. 8 Regulaminu).
 7. Pisemne podziękowania dla Ofiarodawców mogą zostać przesłane wyłącznie na adres Sztabu Akcji, po otrzymaniu stosownej listy (nadsyłamy wyłącznie pocztą e-mail na biuro@pdpz.pl)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Funkcjonowanie Sztabów Akcji, organizowanie zbiórek i rozdział zebranych darów podlegają powszechnie obowiązującemu prawu.
 2. Za zgodne z prawem zasady prowadzenia Akcji odpowiedzialny jest Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji a za przebieg zbiórek Szefowie powołanych Sztabów Akcji, którzy działają w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji.
 3. Niezależnie od rejestracji MSWiA, równoznacznej ze zgodą na  prowadzenie zbiórek publicznych, Sztaby Akcji obowiązane są do uzgadniania szczegółów organizacyjnych zbiórek (w szczególności publicznych) z właściwymi terenowo organami (Wydziały Spraw Społecznych, Policja, Straż Miejska, dyrekcja szkoły czy instytucji). Pomocny w tym względzie jest właściwie wypełniony p. 7 Zgłoszenia.
 4. Wszystkie Sztaby sporządzają i przesyłają do Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie Sprawozdania (drogą elektroniczną lub papierowe). Najlepiej niezwłocznie po zakończeniu zbiórek i przekazaniu darów.  Pomocne w dokumentowaniu będą druki Protokół po zbiórce oraz Przekazówka dostępne na internetowej stronie Akcji.
 5. Sprawozdanie końcowe z  przebiegu  Akcji   przyjmuje  i  zatwierdza Główny Społeczny  Komitet Organizacyjny Akcji.
 6. Dbałość o prawidłowe dokumentowanie działań akcyjnych jest obowiązkiem osób pełniących funkcję Szefów Sztabów Akcji.

BIURO ORGANIZACYJNE AKCJI W LUBLINIE

 1. Biuro Organizacyjne Akcji jest darem Radia Lublin S.A na rzecz Akcji.
 2. Do zadań Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie należy: rejestracja Sztabów Akcji, w miarę posiadanych możliwości zaopatrzenie Sztabów w materiały akcyjne, konsultowanie treści plakatów zawierających logotyp i/lub nazwę Akcji PDPZ, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat Akcji, przyjmowanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących przebiegu Akcji, sporządzanie bieżących komunikatów o przebiegu Akcji i przekazywanie ich Głównemu Społecznemu Komitetowi Organizacyjnemu Akcji w Lublinie oraz środkom masowego przekazu, przygotowanie dokumentacji końcowej Akcji (w tym obu części sprawozdania końcowego z wyników zbiórek akcyjnych oraz rozdysponowania darów).

ODDZIAŁY BIURA ORGANIZACYJNEGO AKCJI

 1. Osoby ustanowione Kierownikami Oddziałów Biura Akcji tworzą Oddziały Biura Akcji przy mediach, w siedzibach Współorganizatorów Akcji bądź też innych, przyjaznych Akcji instytucjach. Sprawują nadzór i ponoszą odpowiedzialność za pracę utworzonego Oddziału Biura Akcji.
 2. Kierownik Oddziału Biura Akcji posiada stosowne upoważnienie wydane przez Biuro Organizacyjne Akcji w Lublinie.
 3. Oddziały Biura Akcji wspierają Sztaby Akcji na swoim terenie w zakresie ich organizowania, przesyłania materiałów akcyjnych (blankietów identyfikatorów, plakatów, “słoneczek” i innych), przesyłania korespondencji zbiorczej, udzielania informacji i wyjaśnień.
 4. Do zadań Oddziałów Biura Akcji należy także reprezentowanie Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie w przypadkach utrudnionego dostępu do informacji o rozdziale darów przekazanych Współorganizatorom (w szczególności dotyczy to tzw. Sztabów zbiorczych w drugim etapie sprawozdawczości akcyjnej).
 5. Oddział Biura Akcji nie jest Sztabem Akcji, natomiast Kierownik Oddziału Biura akcji z racji złożonej (i przyjętej) Deklaracji otrzymuje Identyfikator Akcji i, tak jak każdy Wolontariusz, może prowadzić zbiórkę w ramach wybranego Sztabu Akcji. W Oddziale Biura można założyć Sztab Akcji.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ AKCYJNA BIEŻĄCA i KOŃCOWA

 1. Dane dotyczące zbiórek – miejsca oraz daty ich realizacji, Szefowie Sztabów uzupełniają na bieżąco (ze stosownym wyprzedzeniem !) drogą elektroniczną zgodnie z uzyskanym dostępem do edycji podstrony internetowej Sztabu; dotyczy to również zamieszczanych podziękowań. Na podstawie Waszych danych zamieszczanych w punkcie „miejsca i terminy naszych akcyjnych imprez i zbiórek stacjonarnych” uzupełniamy systematycznie nasze główne akcyjne Aktualności; przede wszystkim dział ‚Kalendarium’ oraz ‚Zbiórki i imprezy stacjonarne’. Informowanie o udziale i miejscach Waszej Wielkiej Zbiórki Ulicznej jest absolutnie obowiązkowe i będziemy o tym przypominali Wam wielokrotnie.
 2. Po całkowitym zakończeniu działań, należy sfinalizować dane do sprawozdania końcowego na podstronie internetowej danego Sztabu. Nie zapominajmy przy tej okazji o wyedytowaniu podziękowań dla swoich Darczyńców i Wolontariuszy ! Wybrane losowo trafią na stronę główną www.pdpz.pl oraz zostaną wyemitowane w mediach, także ogólnopolskich.
 3. W p. 3.1 arkusza sprawozdawczego wpisujemy ilość imprez, podczas których prowadzono zbiórki darów na rzecz Akcji.
 4. W p. 3.2 arkusza sprawozdawczego wpisujemy łączną ilość dni prowadzonych zbiórek. Jeśli np. organizowana przez Wasz Sztab zbiórka w markecie „Stokrotka” trwała od 1 grudnia do 5 grudnia to wynikowa wartość wynosi 5 (pięć); Jeśli w Waszej szkole dyżur dla przyjmowania darów Wolontariusze pełnili przez dwa tygodnie, wartość w p. 3.2 powinna (teoretycznie) równać się 10 (dziesięć) – w soboty i niedzielę szkoły na ogół są przecież nieczynne.
 5. Jeżeli wykonywane z darów Sztabu paczki dla Dzieci i Rodzin wykonywane były de facto w innym Sztabie (tzw. zbiorczym), wpisujemy na pozycji 6.3 numer tego Sztabu, zaś u siebie na pozycjach 6.1 i 6.2 tylko zera; bilans kilogramów i paczek w skali całej Akcji będzie dzięki temu prawidłowy.
 6. Jeżeli przekazujemy zebrane dary do tzw. sztabu zbiorczego (zazwyczaj jest to duży Sztab Akcji utworzony przy MOPS, GOPS, PCK czy TPD) nie musimy na końcowym Sprawozdaniu uzyskiwać potwierdzenia wykonanych paczek (dla Dzieci indywidualnie oraz Rodzin); z tych paczek rozlicza się Szef tego sztabu zbiorczego. Waszym potwierdzeniem przekazania kilogramów jest oczywiście stosowna Przekazówka.
 7. Po zweryfikowaniu poprawności przeznaczonych do umieszczenia w Sprawozdaniu danych (zawsze wypada sprawdzić, co się pisze), Sprawozdanie wysyłamy do Biura Akcji w Lublinie.
 8. Sprawozdanie elektroniczne publikuje się samoczynnie i automatycznie natychmiast po wprowadzeniu danych przez Szefa Sztabu. Sprawozdanie papierowe na podstronę informacyjną danego Sztabu wprowadzi Biuro Organizacyjne Akcji (po otrzymaniu drogą pocztową). Jeżeli w pobliżu funkcjonuje Oddział Biura Akcji, można tam korespondencję końcową przekazać.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Biuro Organizacyjne Akcji mieści się w siedzibie Radia Lublin S.A. 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
 2. Adres oficjalnej strony internetowej Akcji: //www.pdpz.pl
 3. Adres e-mail Biura Organizacyjnego Akcji w Lublinie: biuro@pdpz.pl
 4. Telefony Biura: (81) 53-64-260, (81) 53-64-271 oraz faks (81) 53-64-321
 5. Inne adresy i telefony umieszczone są, ze względu na konieczność szybkiej ich aktualizacji, wyłącznie na stronach internetowych Akcji.
 6. Wzory wszystkich, obowiązujących w tym roku, dokumentów akcyjnych dostępne są na stronach internetowych Akcji www.pdpz.pl , w zakładce JAK ZAŁOŻYĆ SZTAB
 7. Treść wysyłanych drogą mailową przypomnień i apeli dostępna jest w zakładce KOMUNIKATY E-MAIL ARCHIWALNE
 8. Każda nowa informacja zamieszczona przez Szefa Sztabu na jego podstronie pojawia się automatycznie na stronie głównej Akcji www.pdpz.pl

 
Dodatkowe informacje:

Portal zbiórek publicznych MSWiA

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych