Załącznik RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego ADO Akcji PDPZ 2019 wobec Wolontariuszy zgłaszających wolę założenia Sztabu Akcji PDPZ /w formie pytanie – odpowiedź/

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nas Ustawa o ochronie danych osobowych znana szerzej jako RODO. Ponieważ rejestrujesz w naszym serwisie konto Wolontariusza – Szefa Sztabu, pragniemy poinformować Cię o zasadach, na jakich przetwarzamy twoje dane.

Kto jest administratorem Twoich danych ?
Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych przez Biuro Akcji PDPZ 2019 jest Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019, 20-030 Lublin, ul Obrońców Pokoju 2.

Po co przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Dane Szefów Sztabów są przetwarzane w celach:

 • wiedzy Biura Organizacyjnego Akcji kto jest Szefem danego Sztabu (Dz.U.2017.0.1223 t.j. – Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych)
 • założenia indywidualnego konta technicznego na witrynie pdpz.pl, co umożliwia osobom pełniącym funkcję Szefa Sztabu uwierzytelnione przekazywanie informacji o wydarzeniach, działaniach i organizowanych zbiórkach oraz ich efektach z użyciem e-maila i nr telefonu
 • przekazanie osobom zainteresowanym we współuczestniczeniu (przyszłym Wolontariuszom Sztabu Akcji) Twojego imienia, nazwiska (tylko) oraz miejsca organizacji Sztabu Akcji PDPZ w danym terenie
 • zaprezentowania środowisku/społeczeństwu Twojej Osoby i Twojego Sztabu Akcji. Na czas trwania działań akcyjnych stajesz się osobą publiczną.

Czy udostępniamy/przekazujemy komuś Twoje dane osobowe (kto ma do nich dostęp) ?
Jeżeli założyłeś konto Szefa Sztabu, odbiorcą twoich danych osobowych będą podmioty/osoby wymienione w punkcie poprzednim. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym osobom ani podmiotom.
Jeżeli założyłeś konto Szefa Sztabu Akcji przy instytucji czy organizacji pozarządowej którą reprezentujesz, Twoje imię i nazwisko które podałeś w formularzu, będą widoczne dla wszystkich przeglądających listę Sztabów Akcji.
Techniczny dostęp do danych mają także podmioty które zapewniają naszej witrynie wsparcie techniczne oraz ciągłe, sprawne działanie (administracja serwera pdpz.pl).
Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?
Dane osobowe jakie zamieszczasz w e-formularzu zgłoszenia Sztabu Akcji PDPZ składają się z dwóch części: imienia i nazwiska oraz adresu i nr PESEL. Adres i nr PESEL zostaną nieodwracalnie usunięte z dniem 28 lutego 2020 r. Imię i nazwisko będzie widniało na internetowej liście Sztabów Akcji AD 2019 do momentu kiedy zażądasz ich usunięcia. Twoje żądanie usunięcia Twoich danych przed zakończeniem Akcji zostanie spełnione niezwłocznie. Wiązać się to jednak będzie z przejęciem Twoich obowiązków przez kierownika jednostki organizacyjnej przy której tworzysz Sztab Akcji.
Dane osobowe zawarte w kopii (papierowej) przesyłanej do Biura Akcji w trakcie procesu rejestracji Sztabu, po zakończeniu Akcji PDPZ 2019 (28 lutego 2020) zostaną komisyjnie zaplombowane i przekazane do Archiwum Radia Lublin S.A. Po upływie 10 lat ulegną zniszczeniu zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2017.0.1223 t.j.) oraz Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyrażasz wypełniając i wysyłając e-formularz zgłoszenia w zakresie publikacji danych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne ?
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości pełnienia funkcji Szefa Sztabu Akcji PDPZ 2019 gdyż bez podania danych nie można zakończyć procesu zgłoszenia Sztabu do rejestracji.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem dla którego zostały zebrane,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.

f) masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób nadsyłających listy do Akcji

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w korespondencji jest Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019, 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, e-mail: ado@pdpz.pl.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy w ramach prowadzonej przez Administratora akcji charytatywnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 3. Podane dane osobowe mogą być przekazywane Współorganizatorom Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019, o których mowa w pkt 2 Aneksu do Regulaminu Akcji dostępnego na stronie www.pdpz.pl. Ponadto dane mogą być przekazane operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu dostarczenia pomocy.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia pomocy lub odwołania udzielonej przez Państwa zgody.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia pomocy w ramach Akcji.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania twoich danych osobowych w zakresie działania GSKO PDPZ 2019 a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych Akcji PDPZ 2019 pisząc na adres ado@pdpz.pl